Menu

Algemen voorwaarden Webshop

VisaVersa.net

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop


Algemene verkoopsvoorwaarden van de vennootschap bvba Freaks Tienen & Beauty die de website www.visaversa.net beheert.

Ondernemingsgegevens
Bvba Freaks Tienen & Beauty

Btw nummer: BE0878967577

Stevoortweg 28 bus 2, 3540 Herk-de-Stad. Emailadres: info@visasaversa.net Tel.013/314697

Artikel 1 Algemeen
1.1 Elke Koper en/of gebruiker wordt verzocht deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen alvorens een bestelling te plaatsen.


1.2 De website www.visaversa.net  is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst, inhoud en foto’s auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites.

1.3 Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.


1.4 VisA VersA besteedt de grootste aandacht aan de inhoud evenwel sluiten we elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de weergegeven informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in deze informatie en /of foto’s.


1.5 Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.


1.6. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van visaversa.net zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.7 In het geval de algemene voorwaarden en een “overeenkomst” onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de “overeenkomst”.

1.8 Indien enig onderdeel van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.9 visaversa.net is een handelsonderneming en niet de producent van de door haar geleverde goederen.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van visaversa.net zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk vermeld door visaversa.net en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.


2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door visaversa.net. Door middel van een bevestigingsmail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Visaversa.net is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.


2.3. De administratie van visaversa.net en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan visaversa.net verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door visaversa.net verrichte leveringen. Visaversa.net erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.4 Aanbiedingen van visaversa.net gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Artikel 2B Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst (online giftcards) /geldigheid /etc..

2B.1 De visaversa giftcard wordt zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven op www.visaversa.net

2B.2 Indien de koper een giftcard wenst aan te schaffen, dient hij hiervoor een aankoop te plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de koper, zodra wij de bestelling in goede orde hebben ontvangen. Visaversa.net zal zo spoedig mogelijk na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact, waarbij uw ordernummer wordt meegedeeld, geschiedt via email naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

2B.3 Indien de bestelling niet kan worden uitgevoerd, zal visaversa.net de koper hierover inlichten. Indien visaversa.net het productorder weigert, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De koper heeft géén recht op enige vorm van schadevergoeding ten gevolge van weigering.

2B.4 De kopper kan zelf de waarde van een giftcard bepalen met een minimum waarde van €20 en een maximum waarde van €5.000.

2B.5 Een bon wordt via email afgeleverd

2B.6 visaversa.net verwerkt iedere bestelling zo spoedig mogelijk. De giftcard wordt digitaal onmiddellijk afgeleverd. In geval van een afwijkende leveringstermijn, De Koper kan deze Overeenkomst slechts beëindigen indien visaversa.net er niet in slaagt uiterlijk binnen de 7 werkdagen  te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal visaversa.net spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van deze overeenkomst alle betaalde bedragen terugbetalen. Overschrijding van de levertermijn doet geen recht op enig andere (schade)vergoeding ontstaan.

2B.6 De giftcard heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

2B.7 De algemene voorwaarden van de webshop visaversa.net zijn bij eventuele onduidelijkheden van kracht.


Artikel 3 Prijzen / betaling / prijsverhoging
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.


3.2.Voor bestellingen onder de €75 worden er door visaversa.net verzendingskosten aangerekend van €5,00

3.5. Tenzij anders is overeengekomen, dient de bestelling op de webshop visaversa.net  vooruit te worden betaald middels een overschrijving per bank. Betaling in termijnen is niet mogelijk.


3.6. Alle overige facturen dienen  door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is visaversa.net bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Visaversa.net zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 7 administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.


3.7. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft visaversa.net het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

3.8.  visaversa.net is niet gebonden aan haar aanbod of prijsstelling, indien sprake is van kennelijke verschrijvingen, druk-, zet-, kleur- of programmeerfouten in haar magazines, mailings of op de website.


Artikel 4 Bestellingen en communicatie
4.1. visaversa.net is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en visaversa.net, dan wel tussen visaversa.net en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en visaversa.net. Bij eventuele vragen of klachten zal visaversa.net binnen 7 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.


Artikel 5 Levering en levertijd
5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven bezorgadres.


5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Visaversa.net is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.


5.3. Produkten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het produkt in ontvangst heeft genomen.


5.4. visaversa.net behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.


5.5. visaversa.net hanteert een minimale levertijd van 3 dagen en een maximale levertermijn van 30 dagen. Na 30 dagen heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden. De levertijd vangt eerst na ontvangst van de betaling van de factuur aan en nadat alle benodigde gegevens in het bezit van visaversa.net zijn.

5.6. Mocht u een verzendbevestiging van ons ontvangen en heeft u het pakket niet binnen 5 werkdagen ontvangen neemt u best contact op met de klantendienst.

Artikel 6 Garantie

6.1. Op de door visaversa.net  geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen. 


6.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik dan wel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling. 

Artikel 7 Annulering bestelling
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde produkt heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van de/het product(en) de onderliggende overeenkomst met visaversa.net te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven, daar het cosmetische producten betreft mag de verpakking niet geopend zijn en het product niet gebruikt zijn.


7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail of brief) aan visaversa.net te melden. De klant dient het
product na overleg met visaversa.net terug te sturen naar een door visaversa.net vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.


7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met visaversa.net ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal visaversa.net deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat visaversa.net het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten. (verzendkosten worden in deze gevallen nimmer vergoed)


7.4. visaversa.net behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];

de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


7.5. visaversa.net zal bedragen onder de 10 € steeds retourneren naar winkelkrediet en kan zich steeds voorbehouden een uitzondering op deze regel te voorzien in onderling overleg met onze klantendienst.

Artikel 8 Retourneren
8.1. Retourneren naar visaversa.net is steeds mogelijk echter hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Hiervoor dient u met enkele voorwaarden rekening te houden. Deze voorwaarden vindt u terug in de volgende artikels.


8.2 Cosmeticaproducten zijn zogenaamde hygiëneproducten en mogen alleen geretourneerd worden als ze ongeopend (dus ook een eventuele verpakking dient nog intactte zijn) en het product dient ongebruikt te zijn.


8.3 We behouden ons het recht om een teruggestuurd artikel te weigeren indien dit strookt met onze voorwaarden en indien niet de juiste retourprocedure is gevolgd.


8.4 Elk artikel kan geretourneerd worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst dit enkel indien er schriftelijk een retourverzoek wordt aangevraagd.


8.5 Het volledige aankoopbedrag van het artikel wordt vergoed excl. verzendkosten (de verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant). Indien bij aankoop van meerdere producten, 1 of enkele producten worden geretourneerd wordt het door ons bestede verzendbedrag hierop berekend.


8.6 Indien bij retournering van enkele producten van een bestelling, waarvoor gratis verzending is berekend, door het te retourneren bedrag uw initiële aankoopwaarde daalt onder 75€ zal alsnog 5,00€ verzendkosten van het te retourneren bedrag afgehouden worden.


Artikel 9 Overmacht
9.1. visaversa.net is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;

9.2  Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop visaversa.net geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij toeleveranciers, storingen in het internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.


9.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door visaversa.net niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


9.4. Indien visaversa.net bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan visaversa.net verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. Visaversa.net draagt het risico tijdens het transport.


Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door visaversa.net geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.


11.2. visaversa.net garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door visaversa.net geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. visaversa.net kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.


12.2.visaversa.net is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer visaversa.net tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.


12.3. visaversa.net is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit allergische reacties naar aanleiding van het gebruik van visaversa.net producten, zelfs niet wanneer visaversa.net tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.


Artikel 13 Persoonsgegevens/privacy

13.1 visaversa.net respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders
aangegeven. Deze informatie wordt door visaversa.net  niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een ander wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

13.2 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant en promotionele doeleinden van de firma.


13.3 Gegevens van de klant zullen door visaversa.net niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

13.4. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor visaversa.net geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 14: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.


Artikel 15 Diversen

15.1. Indien de klant aan visaversa.net schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is visaversa.net gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan visaversa.net schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.


15.2. Wanneer door visaversa.net gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door visaversa.net


15.3. visaversa.net heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website visaversa.net te wijzigen.


Artikel 16 Geschillen

16.1. De klant kan voor vragen en/of klachten bellen naar visaversa.net op het nummer 013/314697, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9u t.e.m.17u. Klachten worden binnen de 10 dagen behandeld moest dit om enige reden niet mogelijk zijn wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.


16.2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Belgische recht van toepassing.


16.3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank van Hasselt.

Gegevens ‘Kappersgroep VisA VersA’
Bvba Freaks Tienen & Beauty BE0878.967.577
Bank: ING
IBAN: BE20-0018-1323-6356
BIC: BBRU BE BB


Hebt u vragen betreffende uw bestelling, factuur of betaling? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@visaversa.net